• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Tømmerhogst i Ryskdalen

 

Det vil i høst foregå tømmerhogst i Ryskdalen. Mestepartenav hogstenvil foregå på vestsiden og sydsiden av hyttefeltet.

Dette vil gi et lyserehytteområde ogbedre utsikt,og vi mener at dette vil gi økt trivsel i hele området.

Det vil også foregå noe hogging inne i hyttefelteti Ryskdalen for å hindre gjengroing.Hvis noen har spesielle ønsker eller synspunkter, ber vi om at dette meldes til Utmarkslaget på epost til drift@ostby-utmarkslag.no

Forøvrig ber vi om at hver enkelt av hytteeierne,både i Ryskdalen og Solberglia,tar litt ansvar for å ryddei kratt og kjerr slik at områdene ikke gror igjen.

Mvh

Østby Utmarkslag SA

 

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby